Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) съгласува без забележки проект на постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2017 г.

Предвижда се допълнителен трансфер в размер на 12 100 000 лв. по бюджета на съдебната власт за 2017 г. за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт. Трансферът ще бъде за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2017 г.

Разпоредбата на чл. 361, ал. 4 от ЗСВ, предвижда че неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за съответната година е за сметка на неизползвани наличности от предходната година и допълнителна субсидия от централния бюджет.