Инвестиционната компания „Ай Си Джи Би" (ICGB) ще обяви старта на няколко обществени поръчки за реализацията на проекта за изграждане на междусистемна газова връзка Гърция - България (IGB). Това съобщиха вчера от смесената българо-гръцка компания. „Ай Си Джи Би" е в процес на подготовка на съответните процедури за възлагане на основните поръчки, необходими за започване на строителните дейности: избор на инженер-консултант по проекта, за доставка на стоманени газови тръби, за възлагане на работно проектиране, за доставка и строителство. В най-скоро време ще бъде обявена и обществена поръчка за провеждане на археологическо проучване по протежение на трасето на газопровода Гърция - България, както и за възлагане на строителния надзор.

Графикът на всички обществени поръчки е бил одобрен от съвета на директорите на ICGB през юли, обясняват от българо-гръцката компания.

„Ай Си Джи Би" АД отчита прогрес в дейностите по реализация на проекта. Проведеният през 2016 г. пазарен тест приключи успешно с подписване на предварителни споразумения с 5 компании, подали обвързващи оферти, за резервиране на капацитет. Приключил е и процесът по учредяване на вещни права за близо 3800 имота по трасето на интерконектора, както и за отчуждаване на 23 имота, за които не е постигната сделка със собствениците им, които вече могат да получат обезщетенията си.

Реализацията на проекта е обезпечена с държавна гаранция от 110 млн. евро, което дава възможност за договаряне на преференциални условия при финансирането му чрез заем.