Около 67% от бюджета на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." са насочени към ВиК инфраструктура, обяви Цонка Дрянкова, главен директор, главна Дирекция "Оперативна програма околна среда", пред Фокус.

Тя коментира, че ще се инвестира в мерки, насочени към осигуряване на допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци и по специално на биоразградими отпадъци. „Също така ще се реализира и т.нар. трета фаза от интегрираната система за управление на отпадъците на Столичната община, един доста сложен проект, чието изпълнение и реализация започнаха по време на предишния програмен период. По отношение на биоразнообразието, фокусът е установяване на структури за управление на мрежата Натура 2000, укрепване на техния капацитет, както и реализацията на консервационни мерки за опазване на биологичното разнообразие. В рамките на приоритетните оси ще инвестираме в рехабилитацията на общински язовири. Със средства по програмата ще бъде изградена Национална система за управление на водите в реално време, която има за цел да подава своевременно информация към всички компетентни органи по отношение на количеството на водите, така че наистина да се вземат адекватни решения и мерки във връзка с предотвратяване на наводнения. Ще инвестираме и в геозащитни дейности и у така наречените укрепвания на свлачища, които застрашават населението", коментира Цонка Дрянкова.

Тя каза още, че по приоритетна ос въздух ще се инвестира в мерки, насочени към намаляване на фините прахови частици като основният източник, който е идентифициран, е битовото отопление.