През 2017 г. са издадени 8 640 книги с тираж 4 974 355 и 1 428 брошури с тираж 1 735 424. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ), който ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. От статистиката посочват като източник на информацията Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

С уникалния идентификационен код ISBN (Международен стандартен номер на книгата) през 2017 г. са регистрирани 7 948 книги и 1 315 брошури. Това са 92.0% от всички издания, с което се предоставя възможност за търговско използване в страната и чужбина.

В сравнение с предходната година през 2017 г. броят на издадените книги и брошури се увеличава с 1 538 (18.0%), а средният тираж нараства от 528 през 2016 г. на 666 през 2017 г., или с 26.1%.